องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


อำนาจหน้าที่
 

อำนาจหน้าทของ  อบต.

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

2.1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก

2.2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล

2.3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

2.4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.5. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

2.6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพการ  

2.7. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.8. บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

2.9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

3.1. ให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

3.2. ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3.3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ

3.4. ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

3.5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

3.6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

3.7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

3.8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

3.9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

3.12 การท่องเที่ยว

3.13 การผังเมือง

 

    อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

5. การสาธารณูปการ

6. การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ

7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9. การศึกษา

10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส

11.การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13.  การจัดให้มีและ รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14.  การส่งเสริมกีฬา

15.  การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18.  การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

19.  การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

20.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

21.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23.การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

24.การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ

25.  การผังเมือง

26.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

27.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28.  การควบคุมอาคาร

29.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ของประชาชน ท้องถิ่น การที่คณะกรรมการประกาศกำหนด