องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

                1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว  ตำบลห้วยยายจิ๋ว
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งมีระยะทางห่างจากอำเภอเทพสถิต ประมาณ
12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  85 กิโลเมตร 
มีพื้นที่ทั้งหมด
129 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 80,625 ไร่ 

 กำหนดเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว ในท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีแนวเขตการปกครองรวม 22 หมู่บ้าน  ดังนี้

ตำบลห้วยยายจิ๋ว  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

                - .ทิศเหนือ             ติดกับ     ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

                -  ทิศใต้                   ติดกับ     ตำบลวังยายทอง  กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

                -  ทิศตะวันออก     ติดกับ     ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

                -  ทิศตะวันตก        ติดกับ     ตำบลวะตะแบก    อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

 2. ภูมิประเทศ  ตำบลห้วยยายจิ๋ว มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเนินเขาและที่ราบลุ่ม มีลักษณะลาดชันจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย แหล่งน้ำมีสภาพเป็นลำน้ำธรรมชาติที่เกิดจากเทือกเขาพังเหย
ในฤดูฝนน้ำจะหลาก ส่วนฤดูแล้งลำน้ำตามธรรมชาติจะแห้งขอด

3. ประชากรจำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร ตำบลห้วยยายจิ๋วมีประชากรทั้งสิ้น   13,540   คน  แบ่งเป็นชาย 6,847 คน
  หญิง
6,693 คน  จำนวนหลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น 4,353 หลังคาเรือน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 105 คน/ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้าน
ทั้งหมด
22 หมู่บ้าน ได้แก่


 

การคมนาคม         

 1.  ถนนเส้นทางหลักใช้ถนนลาดยางสาย 205 (ถนนสุรนารายณ์)

 2.  ถนนภายในตำบลเป็นถนนสายห้วยยายจิ๋ว-วังตาลาดสมบูรณ์ระยะทางประมาณ   8 กม.

 3.  การคมนาคมของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว