องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

     ลักษณะอาชีพ    ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักและประกอบอาชีพอื่นหลายหลายครอบคลุมทุกอาชีพ
เช่น ทำนา ทำสวนทำไร่ รับจ้าง  ค้าขาย  เลี้ยงสัตว์และรับราชการฯลฯ  เป็นต้น

                แหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค   ประกอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ มีดังนี้

1.  ลำห้วยวังสีเสียด

2. ลำห้วยวังตาลาดสมบูรณ์

3.  ลำห้วยวังตาเลา

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

1.  ฝาย                      จำนวน  18  แห่ง

2.บ่อบาดาล              จำนวน  48  แห่ง

3.สระน้ำ                    จำนวน  15  แห่ง

4.ประปาหมู่บ้าน        จำนวน  22  แห่ง

ระบบชลประทาน

1.  อ่างเก็บน้ำวังครก

2. อ่างเก็บน้ำวังตาเลา

3. อ่างเก็บน้ำหนองหิน


หน่วยธุรกิจ    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

 -  ปั๊มน้ำมัน                                         จำนวน       3     แห่ง

 -  โรงสี                                                จำนวน       26    แห่ง

-  โรงเลื่อย                                            จำนวน         1    แห่ง

-  ร้านขายของชำ                                   จำนวน      210  แห่ง

-   ร้านขายยา                                        จำนวน        4     แห่ง

- ร้านขายไม้                                           จำนวน         2    แห่ง

-  ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์                       จำนวน       2   แห่ง

-  ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง                     จำนวน       3   แห่ง

- ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า                     จำนวน         3   แห่ง

-  ร้านถ่ายเอกสาร                                                จำนวน       3  แห่ง

-  ร้านรับซื้อของเก่า                                              จำนวน       4  แห่ง

-  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                                     จำนวน       3  แห่ง

-  ร้านซ่อมรถยนต์,รถไถ                                        จำนวน 13 แห่ง

-  ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ตและรับซ่อมคอมพิวเตอร์       จำนวน 3 แห่ง

-  ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและรับซ่อมโทรศัพท์มือถือ                จำนวน  5  แห่ง

สาธารณูปโภค

 -  ไฟฟ้า                                                   ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 85

-  ประปา                                                ราษฎรมีน้ำประปาใช้ร้อยละ 80 

-  หอกระจายข่าว                  จำนวน                    18           แห่ง

-  ตู้ไปรษณีย์                         จำนวน                      3            ตู้

-  ตู้เอทีเอ็ม                           จำนวน                       3           ตู้