องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม 

5.1 การศึกษา
              ในพื้นที่ขององค์การบริการส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ซึ่งอยู่   ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว และโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 8 โรง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียน ดังนี้

ลำดับที่   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               อายุ  35 ขวบ    รวม
5.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2556)

5.3 การศาสนา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา   ประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋ว นับถือศาสนาพุทธ

- วัด                                  18                  แห่ง

- สำนักสงฆ์                            2              แห่ง

- ศาลเจ้า                                1              แห่ง

5.4  สาธารณสุข
 
ในตำบลห้วยยายจิ๋ว  มีหน่วยบริการด้านสาธารณสุข  จำนวน 2 แห่งดังนี้

-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยายจิ๋ว

-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกรัง

โดยมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 1 แห่ง  รวม 22 แห่ง และมีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว (สปสช.)

5.5 การบริการด้านสวัสดิการสังคม

 - ผู้สูงอายุ  ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว         จำนวน   1,270    คน

  ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ                     จำนวน   1,270    คน

- ผู้พิการทุพพลภาพ                                 จำนวน      251   คน

ได้รับความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ                  จำนวน       251   คน

- ผู้ติดเชื้อ H.I.V.                                จำนวน         15  คน

ได้รับความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ                   จำนวน         15  คน

5.6 การสาธารณูปโภค

ในตำบลห้วยยายจิ๋วมีระบบสาธารณูโภคบริการประชาชน ดังนี้

-  ไฟฟ้า                                               ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 85

-  ประปา                                              ราษฎรมีน้ำประปาใช้ร้อยละ 80

-  โทรศัพท์สาธารณะ                            จำนวน                       17     ตู้

-  หอกระจายข่าว                                   จำนวน                     18      แห่ง

-  ตู้ไปรษณีย์                                          จำนวน                      3      ตู้

-  ตู้เอทีเอ็ม                                             จำนวน                     3      ตู้