องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ด้านการบริการพื้นฐาน
 


ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

1.ทางบก

          (๑) การคมนาคมถนนเส้นหลักใช้ถนนสุรนารายณ์ ๒๐๕

                      (๒) การคมนาคมถนนเส้นรองใช้ถนนเทพสถิต-ซับใหญ่ ๒๓๕๔
                      (๓) ถนนลาดยางบ้านห้วยยายจิ๋ว–วังยายทอง ระยะทาง 1,895 เมตร

          (๔) ถนนลาดยางบ้านหนองจะบก-บ้านมะกอกงาม ระยะทาง 1,870 เมตร

          (๕) ถนนลาดยางบ้านห้วยยายจิ๋ว-บ้านวังบายศรี ระยะทาง 10.95 กิโลเมตร

          (๖) ถนนลาดยางบ้านวังตาลาดสมบูรณ์-บ้านวังคมคาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

          (๗) ถนนลาดยางบ้านเมืองทอง-บ้านมะกอกงาม–บ้านคลองสอง ระยะทาง 6.35 กิโลเมตร

          (๘) ถนนลาดยางบ้านโคกรัง-บ้านวังบายศรี ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร

          (๙) ถนนลาดยางบ้านโคกรัง–บ้านประดู่งาม ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร

          (๑๐) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมู่บ้าน

(๑๑) ถนนหินคลุกทุกหมู่บ้าน

2.ทางราง

มีเส้นทางรถไฟผ่านและมีสถานีรถไฟ (ย่อย) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองทอง

           การไฟฟ้า

          ประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋วมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประชากร

การประปา

          (๑) ประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋วใช้น้ำประปาจากการประปาหมู่บ้านของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน

          (๒) ประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋วใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

โทรศัพท์

          (๑) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 17 ตู้

(๒) ประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋วใช้โทรศัพท์พื้นฐานในบ้าน

          (๓) ประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋วส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีบริการทุกระบบ

(๔) มีเครือข่ายโทรศัพท์ครอบคลุมทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน

ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร การขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

          (๑) ตู้ไปรษณีย์ จำนวน 3 ตู้

          (๒) ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์

          (๓) หอกระจายข่าวหมู่บ้าน จำนวน ๒๒ แห่ง

          (๔) อินเตอร์เน็ตตำบลและบริการ Free Wi-Fi ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจิ๋ว