องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภา อบต.
 
 
 นายถนอม  ชาญชำนิ
 ประธานสภา อบต
   
นายแดนชัย  เบี้ยกลาง
 
 รองประธานสภา อบต  
 นายกะรัญ   เจิมกลาง นายธงชัย   อุบล
นายแน่น  น้อยเพชร
 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2

   
 นายเวียตนาม  กรมกระโทก    นายเกรียงไกร  ม่วงถาวร นายธนนันต์  พรสถิต
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3 
 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4

     
นางเอมอร  สมภาร
นายคาวี  เจริญใจ
 นายชาญ  สว่างจิตร นายพนมไพร  เรียงสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 
     
นายอุดร ช้อยขุนทด
 นางอิฐ  ทวยจัตุรัส นายกฤตพล  นัดทะยาย
 นายบุญช่วย  คนรู้
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 
 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8 
 นายคำปุ่น  สีหาบุตร นางตามนต์  มณีรุ่ง
 นายเจตน์สฤษฎิ์  สุวรรณ์  
 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 10 
 นายรึบ  ปีกขุนทด นายประสงค์  เมฆา
นายปรีชา  เผียดจันทร์
นายกุล  ภูมิลำเนา
 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12
 
 
  นายบุญช่วย  สามารถกุล
 นายสุพจน์  กดมัจฉา นายสุรศักดิ์  พืชขุนทด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 
 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14


   
นายแดนชัย  เบี้ยกลาง
 นายจันทร์   ดีนันท์  นางพรทิพย์  ราชนรินทร์  นายวินัย  ก้อนเพชร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15 
 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 16

     
 นายสมจิต   แจ่มเพ็ง    นายอำนวย  บุญสมบัติ  นายบุญทำ  บิงขุนทด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 17 
 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 18
 
   
นายถนอม  ชาญชำนิ นายสุเทพ  ออกสันเทียะ นายศรีไพร  หาดขุนทด
นายคมขำ  หยวกกลาง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 19 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 20
 
   
นายชัยยันต์  เชื่อมขุนทด นางไพรัช  คุ้มคง
นายเกิด   เฉื่อยกลาง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 21 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 22