วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินเพลิงพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยในหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนในหมู่บ้าน บ้านหินราง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายบ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายบ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายบ้านหินเพิงพัฒนา-คุ้มหนองกก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ซอยในหมู่บ้าน ซอย 2 บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายที่ 2 บ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยยายจิ๋ว ช่วงบ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน (คุ้มคลองสอง-เข้าแปลงการเกษตร) บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง