วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหาร โครงการบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยวังตะเข้ หมู่ที่ 19 บ้านโนนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยสีเสียด (ช่วงบ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 ไปบ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนหินคลุกสายการเกษตร สายบ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 (บ้านวังบายศรีไปบ้านวังตาลาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 83-4927 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้าน สายบ้านโคกรัง หมู่ที่ 5(สายหน้าศาลาเอนกประสงค์ไปทางหลวง 2354) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 (สายบ้านวังคมคายไปบ้านเขาวงศ์พระจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ ถนนสาธารณะ บริเวณทางแยก ทางโค้ง และจุดเสี่ยง ในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง