วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2564
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋วและโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-073 สายบ้านประสพโชค-บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชค ตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีคัดเลือก
11  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-31 สายบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ซอย 1 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-37 สายบ้านวังสมบูรณ์ ซอย 2 บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-83 สายโคกรัง-บ้านโนนสง่า บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-4331 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรจากการถูกน้ำกัดเซาะขาด หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสถานที่แยกกักตัวชุมชน (CI) สายทางถนนรอบที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง