วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อถังน้ำพลาสติกขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์เชิญชวนและป้ายประชาสัมพันธ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวสะพานโดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าและเลื่อยตัดไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการปักเสื้อของ อบต. ห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง