องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
     
  นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์
 
   นักบริหารงานทั่วไป  
     
นางสาวสุพิน  จูประโคน
 นางสาวกัญณพิชา  คำเขียว
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
   ปฎิบัติการ  
 
 
  นางสาวณัฐธนาย์  รุ่งเรือง  นางสาวเอื้อมเดือน  สินปรุ

 คนงานทั่วไป ผช.  เจ้าพนักงานธุรการ

 
นางอุไร  สระโวหาร    นางธัญญามาศ  ศรีรักษา
นายสมชาย  หวังคล่องกลาง
แม่บ้าน  
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
     
นายสำรวย  รักษาเขต นายประเสริฐ  มีสุข  นายทองเลี้ยง  วิลาศ
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถตรวจการณ์ ยาม

 

 นายวานิช  พืชขุนทด
นายภานุวัฒน์  หวังคล่องกลาง
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
 
 
นายอำนาจ  จันทร์พิมาย
 
คนงานทั่วไป  
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป