องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
     
  นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์
 
   หัวหน้าสำนักงานปลัด  
     
นางสาวภููษณิศา  ธรรมสอน
 นางสาวกัญณพิชา  คำเขียว
นายสถาพร ทองพูน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
 ปฎิบัติการ  
   
นางสาวเอื้อมเดือน สินปรุ  นางสาวณัฐธนาย์  รุ่งเรือง  -ว่าง-
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 
นางอุไร  สระโวหาร    นางธัญญามาศ  ศรีรักษา
นายสมชาย  หวังคล่องกลาง
แม่บ้าน  
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
     
นายสำรวย  รักษาเขต นายประเสริฐ  มีสุข  นายทองเลี้ยง  วิลาศ
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถตรวจการณ์ ยาม

   
 นายวานิช  พืชขุนทด นายภานุวัฒน์  หวังคล่องกลาง - ว่าง -
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 


 
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป