องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
  นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส  
  ผู้อำนวยการกองการส่วนการศึกษา  

  นางรุ่งนภา  สารวงษ์
นางสาวสุภัค  ยังสันเทียะ  นางเยาวมาลย์  มีสุข
 ครู
 ครู  ครูนางสาวพรณพรรฒ  แก้วจอหอ  นางสาวสุกัญญา  การุณ
 นางจารุณี  เสนฤทธิ์
ครู  ครู  ครู
 
 นางสาวทิพวัลย์  พิทักษ์ นางสาวณัฐธิดา  มณีรุ่ง นางสาวเบญจมาส  สุขเกษม
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
   
 น.ส.ณัฐกานต์  สนิทนอก น.ส.นิดนภา  ชาญชำนิ
นางสาวลดาวัลย์  แก้วพรม
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 
   
นางสาววิภาพร  เฉื่อยกลาง
นางสาวศิริพร  สีมี 
 
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป