องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
  นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส  
  ผู้อำนวยการกองการส่วนการศึกษา  
   
 
  นางสาวศิริพร  สีมี
   นักวิชาการศึกษา คนงานทั่วไป
     
 นางรุ่งนภา  สารวงษ์ นางสาวพรณพรรฒ  แก้วจอหอ
 นางสาวสุภัค  ยังสันเทียะ
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
   
 นางเยาวมาลย์  มีสุข นางสาวสุกัญญา  การุณ
 นางสาวทิพวัลย์  พิทักษ์
 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
     
 นางจารุณี  เสนฤทธิ์
นางสาวณัฐธิดา  มณีรุ่ง
 นางสาวเบญจมาส  สุขเกษม
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
   
 น.ส.ณัฐกานต์  สนิทนอก น.ส.นิดนภา  ชาญชำนิ
นางสาวลดาวัลย์  แก้วพรม
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 
 
 
นางสาววิภาพร  เฉื่อยกลาง
   
ผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาบริการรายเดือน