องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 


วิสัยทัศน์การพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนา ชาวประชามีสุข องค์กรก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการสาธารณสุข  การศึกษา สวัสดิการ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์ที่ดี รวมทั้งการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง

4. ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้สืบอยู่ต่อไป

5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

6. พัฒนาการบริหารจัดการ รวมทั้งการบริหารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจ

7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี