วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน (สายตะวันตกหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อจัดหาน้ำดื่มไว้บริการต้อนรับประชาชนและผู้เข้ามาติดต่อประสานงาน ได้ดื่มน้ำที่สะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายการเกษตร ไปคุ้มมาบนางงาม หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายไปฝายชลประทาน หมู่ที่ 10 บ้านหนองโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายการเกษตรเลียบลำห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน จากทางหลวง 3028 ไปวัดป่า หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน (สายการเกษตร) หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ลำห้วยสีเสียด บริเวณหูฝายที่ถูกน้ำกัดเซาะขาดเนื่องจากผลกระทบจากพายุโนอึล หมู่ที่ 17 บ้านคลองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการถมดินซ่อมแซมคันทำนบดินลำเหมืองส่งน้ำ คลองน้อย หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยหางช้าง บริเวณคันดินผนังข้างทั้ง 2 ด้าน บริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะขาด หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง