วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดถุง โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-12 สายบ้านหนองจะบก-บ้านปากจาบ หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ต.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณ 2566 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการและเพื่อให้การบริหารดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-090 สายบ้านหนองจะบก-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-28 สายบ้านยางเตี้ย ซอย 1 - หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย ตำบลห้วยยายจิ๋ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-04 สายบ้านคลองสระแก้ว-บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 17 บ้านคลองสระแก้ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างขุดลอกลำห้วยยางสายบริเวณหลังฝาย มข.2527 หมู่ที่ 18 บ้านหนองผักบุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง