องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
แผนปปช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.ห้วยยายจิ๋ว เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 ธ.ค. 2563 ]18
2 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]19
3 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน [ 2 มิ.ย. 2563 ]40
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) [ 1 มิ.ย. 2563 ]20
5 ประกาศ อบต.ห้วยยายจิ๋ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2563 ]18
6 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให่เกิดความเสียหายแก่ อบต.ห้วยยายจิ๋ว [ 7 ต.ค. 2562 ]19
7 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 25 มิ.ย. 2562 ]19
8 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ [ 3 พ.ค. 2562 ]20
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2562 ]19
10 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 22 เม.ย. 2562 ]24
11 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 2 เม.ย. 2562 ]95
12 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 29 มี.ค. 2562 ]121
13 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 25 มี.ค. 2562 ]108
14 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 พ.ค. 2561 ]22
15 การเปิดเผยข้อมูล [ 2 ต.ค. 2560 ]28
16 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 6 ก.ค. 2560 ]23
17 ประกาศใช้แผน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]24