องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 8 มิ.ย. 2563 ]110
2 2101 นักบริหารงานนทั่วไป [ 8 มิ.ย. 2563 ]118
3 2102 นักบริหารงานการคลัง [ 8 มิ.ย. 2563 ]160
4 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 8 มิ.ย. 2563 ]84
5 2107 นักบริหารงานการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]233
6 2103 นักบริหารงานช่าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]82
7 3102 นักทรัพยากรบุคคล [ 8 มิ.ย. 2563 ]93
8 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี [ 8 มิ.ย. 2563 ]88
9 3801 นักพัฒนาชุมชน [ 8 มิ.ย. 2563 ]86
10 3803 นักวิชาการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]93
11 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ [ 8 มิ.ย. 2563 ]97
12 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 8 มิ.ย. 2563 ]81
13 4701 นายช่างโยธา [ 8 มิ.ย. 2563 ]96
14 4805 จพง.ป้องกัน [ 8 มิ.ย. 2563 ]81
15 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 18 พ.ค. 2563 ]156