องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว นำ ส.อบต.และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  พาเจ้าหน้าที่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ร่วมแสดงเจตนาแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

2022-05-10
2022-05-05
2021-07-30
2021-07-28
2021-07-27
2020-10-21
2020-10-13
2020-06-29
2020-01-13
2020-01-06