องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ +
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
  อีเมล์ + admin@huayyaijiw.go.th
 
  ชื่อ +
นางศรัณย์รัชต์ มงคลทิวัฒธนา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
  อีเมล์ + admin@huayyaijiw.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์

  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด 
  โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
  อีเมล์ +  admin@huayyaijiw.go.th
 
  ชื่อ +
นางศรัณย์รัชต์ มงคลทิวัฒธนา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
  อีเมล์ + admin@huayyaijiw.go.th
 
   ชื่อ + นายฐนกร   งามประเสริฐ
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
   อีเมล์ + admin@huayyaijiw.go.th
 
 
   ชื่อ + นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
   อีเมล์ +  admin@huayyaijiw.go.th
 
   ชื่อ +  นางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   โทรศัพท์ +  0-4486-4930-1
   อีเมล์ +  admin@huayyaijiw.go.th
 
   ชื่อ +  นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   โทรศัพท์ + 0-4486-4930-1
   อีเมล์ +  admin@huayyaijiw.go.th