องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์
นายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว
เบอร์โทร 081-321-2218
นายถนอม  ชาญชำนิ

นายบุญช่วย  สามารถกุล
รองนายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว (1)
เบอร์โทร 087-249-0165

รองนายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว (2)
เบอร์โทร 098-225-9081
นายสุภาพ  พลตาล
เลขานายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว
เบอร์โทร 081-823-0940ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


 
 
 
  นางศรัณย์รัชต์ มงคลทิวัฒธนา  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
088-5945255

 

 

นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์ นางศรัณย์รัชต์ มงคลทิวัฒธนา
นายฐนกร   งามประเสริฐ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
080-174-7919

ผู้อำนวยการกองคลัง
088-594-5255
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-917-5179
     
นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส นางเบญจรัตน์  เฉลากาย นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
083-697-4144
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
062-519-2291
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
083-697-4144