องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์
นายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว
เบอร์โทร 081-321-2218นายถนอม  ชาญชำนิ
นางศรัณย์รัชต์ มงคลทิวัฒธนา นายคาวี  เจริญใจ
รองนายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว (1)
เบอร์โทร 087-249-0165
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 088-594-5255
รองนายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว (2)
เบอร์โทร 063-820-0733
นายสุภาพ  พลตาล
เลขานายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว
เบอร์โทร 081-823-0940