องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
สภา อบต.


นายกฤตพล  นัดทะยาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายแน่น  น้อยเพชร
นางเอมอร  อนันตภูมิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธงชัย  อุบล
นายแน่น  น้อยเพชร นายเวียดนาม  กรมกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม


นายบัญหาร  จันทะหาร นางเอมอร  อนันตภูมิ นายสมเดช  กิ่งพุทรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย


นางอิฐ  ทวยจัตุรัส นายกฤตพล  นัดทะยาย
นายกิตติภูมิ สถิตกัมปนาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี


นายสมพร  จอมสันเทียะ นายประสงค์  เมฆา นายปรีชา  เผียดจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 บ้านหนองโบสถ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 บ้านหินราง


นายภูพิงค์  อยู่แก้ว นายสุพจน์  กดมัดฉา นายแดนชัย  เบี้ยกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์


นางสาวพรทิพย์  ราชนรินทร์ นายอนุลักษ์  ภามี นายบุญทำ  บิงขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16 บ้านวังสมบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 บ้านคลองสระแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18 บ้านหนองผักบุ้ง


นายสมนึก  พอขุนทด นายอุดม  ผาจ้ำ นายชัยยันต์  เชื่อมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19 บ้านโนนสง่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20 บ้านคลองสอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชคนางอรยา  ชื่นขุนทด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22 บ้านโนนสน