องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
สภา อบต.


นายกฤตพล  นัดทะยาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายแน่น  น้อยเพชร
นางเอมอร  อนันตภูมิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธงชัย  อุบล
นายแน่น  น้อยเพชร นายเวียดนาม  กรมกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นายบัญหาร  จันทะหาร นางเอมอร  อนันตภูมิ นายชัยวัฒน์  สงสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นางอิฐ  ทวยจัตุรัส นายกฤตพล  นัดทะยาย
นายพรมหมินทร์  ชาติประมง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9


นายสมพร  จอมสันเทียะ นายประสงค์  เมฆา นายปรีชา  เผียดจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นายภูพิงค์  อยู่แก้ว นายสุพจน์  กดมัดฉา นายแดนชัย  เบี้ยกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15


นางสาวพรทิพย์  ราชนรินทร์ นายอนุลักษ์  ภามี นายบุญทำ  บิงขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18


นายสมนึก  พอขุนทด นายอุดม  ผาจ้ำ นายชัยยันต์  เชื่อมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21นางอรยา  ชื่นขุนทด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22