องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์
 
   หัวหน้าสำนักงานปลัด  

 
นางสาวภููษณิศา  ธรรมสอน
 นางสาวกัญณพิชา  คำเขียว
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
 ปฎิบัติการ  
   
นางสาวเอื้อมเดือน สินปรุ   
-ว่าง-
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป

 
นางอุไร  สระโวหาร    นางธัญญามาศ  ศรีรักษา
นายสมชาย  หวังคล่องกลาง
แม่บ้าน  
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
     
นายสำรวย  รักษาเขต นายประเสริฐ  มีสุข  นายทองเลี้ยง  วิลาศ
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถตรวจการณ์ ยาม

   
 นายวานิช  พืชขุนทด นายภานุวัฒน์  หวังคล่องกลาง - ว่าง -
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 


 
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป