องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางศรัณย์รัชต์  มงคลทิวัฒธนา  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  


 
-ว่าง-  นางสาวมลฤดี  ชำนาญกิจ -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
   
 
นางสาวนันธิดา  อ่อนประคำ

นางสาวนิภาพร  ชาวขุนทด
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

 
 
 นางสาวสุนิสา  คูณขุนทด

 
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป