องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางศรัณย์รัชต์  มงคลทิวัฒธนา  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  


 
-ว่าง-  นางสาวมลฤดี  ชำนาญกิจ นางสาว ธัญวรัตม์ ถึงกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติงาน
     
นางสาวนันธิดา  อ่อนประคำ
-ว่าง-  นางสาวนิภาพร  ชาวขุนทด
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป


 
 นางสาวสุนิสา  คูณขุนทด
-ว่าง-   
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป