องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายฐนกร  งามประเสริฐ
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
 


- ว่าง -
นายอนันตกาล  ชาญชำนิ
นายนุติพงษ์  สนิทโกสัย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
นายยศตะวัน  เหตุขุนทด
นายนำโชค  สามากุล
นายสหภาพ  กลิ่นศรีสุข
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป