องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส  
  ผู้อำนวยการกองการส่วนการศึกษา  

  นางรุ่งนภา  สารวงษ์
นางสาวสุภัค  ยังสันเทียะ  นางเยาวมาลย์  มีสุข
 ครู
 ครู  ครูนางสาวพรณพรรฒ  แก้วจอหอ  นางสาวสุกัญญา  การุณ
 นางจารุณี  เสนฤทธิ์
ครู  ครู  ครู
 
 นางสาวทิพวัลย์  พิทักษ์ นางสาวณัฐธิดา  มณีรุ่ง นางสาวเบญจมาส  สุขเกษม
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
   
 น.ส.ณัฐกานต์  สนิทนอก น.ส.นิดนภา  ชาญชำนิ
นางสาวลดาวัลย์  แก้วพรม
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 
   
นางสาววิภาพร  เฉื่อยกลาง
นางสาวศิริพร  สีมี 
 
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป