องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส  
  ผู้อำนวยการกองการส่วนการศึกษา  

 


 
 นางรุ่งนภา  สารวงษ์
นางสาวสุภัค  ยังสันเทียะ นางสาวพรณพรรฒ  แก้วจอหอ
 ครู คศ.2
 ครู คศ.2
 ครู คศ.2
 

นางเยาวมาลย์  มีสุข  นางสาวสุกัญญา  การุณ
 นางจารุณี  เสนฤทธิ์
ครู คศ.1
 ครู คศ.1
 ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 นางสาวทิพวัลย์  พิทักษ์ นางสาวณัฐธิดา  มณีรุ่ง นางสาวเบญจมาส  สุขเกษม
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
 น.ส.ณัฐกานต์  สนิทนอก
นางสาวลดาวัลย์  แก้วพรม
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 
 
นางสาววิภาพร  เฉื่อยกลาง
นางสาวศิริพร  สีมี 
นางสาวศิริพร  กดมัจฉา
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก


   
-ว่าง -
-ว่าง -
-ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก