องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
  นางศรัณย์รัชต์ มงคลทิวัฒธนา  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์ นางศรัณย์รัชต์ มงคลทิวัฒธนา
นายฐนกร   งามประเสริฐ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส นางเบญจรัตน์  เฉลากาย นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม