องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 

  นายปฐมพงษ์  ธรรมสโรช  นายขจร  ทองเต็ม นายอำนวย  น้อยเพชร
 ผช.ปศุสัตว์  พนักงานขับรถกู้ภัย  พนักงานขับรถขยะ
 


   
นายสมยศ  สมภาร
 นายสมพิศ  มารอด
นายโอภาส  แก่นร้านหญ้า
คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 
นายชัยสิทธิ์  สมภาร
 
คนงานทั่วไป