องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
กองสวัสดิการและสังคม

     
  นางเบญจรัตน์  เฉลากาย
 
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   -ว่าง-
 
   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

 

 นางสาวณัชยา  สุขสวน
 นางสาววรรณิศา  เประดา
นายจักรพันธ์  แกสันเที๊ยะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป