องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
กองสวัสดิการและสังคม

     
  นางเบญจรัตน์  เฉลากาย
 
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 

   
 
   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
   
 
   นางสาววรรณิศา  เประดา
 
   คนงานทั่วไป