องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

     ลักษณะอาชีพ    ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักและประกอบอาชีพอื่นหลายหลายครอบคลุมทุกอาชีพ
เช่น ทำนา ทำสวนทำไร่ รับจ้าง  ค้าขาย  เลี้ยงสัตว์และรับราชการฯลฯ  เป็นต้น

                แหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค   ประกอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ มีดังนี้

1.  ลำห้วยวังสีเสียด

2. ลำห้วยวังตาลาดสมบูรณ์

3.  ลำห้วยวังตาเลา

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

1.  ฝาย                      จำนวน  18  แห่ง

2.บ่อบาดาล              จำนวน  48  แห่ง

3.สระน้ำ                    จำนวน  15  แห่ง

4.ประปาหมู่บ้าน        จำนวน  22  แห่ง

ระบบชลประทาน

1.  อ่างเก็บน้ำวังครก

2. อ่างเก็บน้ำวังตาเลา

3. อ่างเก็บน้ำหนองหิน


หน่วยธุรกิจ    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

 -  ปั๊มน้ำมัน                                         จำนวน       3     แห่ง

 -  โรงสี                                                จำนวน       26    แห่ง

-  โรงเลื่อย                                            จำนวน         1    แห่ง

-  ร้านขายของชำ                                   จำนวน      210  แห่ง

-   ร้านขายยา                                        จำนวน        4     แห่ง

- ร้านขายไม้                                           จำนวน         2    แห่ง

-  ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์                       จำนวน       2   แห่ง

-  ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง                     จำนวน       3   แห่ง

- ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า                     จำนวน         3   แห่ง

-  ร้านถ่ายเอกสาร                                                จำนวน       3  แห่ง

-  ร้านรับซื้อของเก่า                                              จำนวน       4  แห่ง

-  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                                     จำนวน       3  แห่ง

-  ร้านซ่อมรถยนต์,รถไถ                                        จำนวน 13 แห่ง

-  ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ตและรับซ่อมคอมพิวเตอร์       จำนวน 3 แห่ง

-  ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและรับซ่อมโทรศัพท์มือถือ                จำนวน  5  แห่ง

สาธารณูปโภค

 -  ไฟฟ้า                                                   ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 85

-  ประปา                                                ราษฎรมีน้ำประปาใช้ร้อยละ 80 

-  หอกระจายข่าว                  จำนวน                    18           แห่ง

-  ตู้ไปรษณีย์                         จำนวน                      3            ตู้

-  ตู้เอทีเอ็ม                           จำนวน                       3           ตู้