องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์การพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนา ชาวประชามีสุข องค์กรก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการสาธารณสุข  การศึกษา สวัสดิการ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์ที่ดี รวมทั้งการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง

4. ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้สืบอยู่ต่อไป

5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

6. พัฒนาการบริหารจัดการ รวมทั้งการบริหารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจ

7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี