องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
สาสน์จากนายก อบต.

สาส์น จากนายก

                        กราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ ขอกราบขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลห้วยยายจิ๋วทุกท่าน ที่ให้โอกาสกระผมเข้ามาทำงานในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว กระผมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประชาชน และสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กระผมมีความตั้งใจแนวแน่สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นพัฒนาตำบลห้วยยายจิ๋วให้มีอาชีพมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง ยังเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ ในทุก ๆ เรื่อง ในทุก ๆที่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ใน ๔ ด้าน

                   ๑. ด้านพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรม

                   ๒.ด้านพัฒนางานส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องมีเงินแบบพอเพียง

                   ๓.ด้านพัฒนาบ้านให้น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ไม่มีขยะ

                   ๔.พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม

                        ท้ายนี้ กระผมต้องขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลห้วยยายจิ๋วอีกครั้งหนึ่ง ที่ให้โอกาสกระผมเข้ามาบริหารงานในตำบลห้วยยายจิ๋วแห่งนี้ ผมขอปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจทำงาน บริการประชาชนและสังคม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความจริงใจ มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถพัฒนางานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน ตามวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว "ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนา ชาวประชามีสุข องค์กรก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน"

 

ด้วยความเคารพยิ่ง

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว