องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
แผนปปช.
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]71
2 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 เม.ย. 2565 ]71
3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 26 เม.ย. 2565 ]75
4 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งไส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]73
5 ประกาศ อบต.ห้วยยายจิ๋ว เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 ธ.ค. 2563 ]163
6 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]148
7 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน [ 2 มิ.ย. 2563 ]168
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) [ 1 มิ.ย. 2563 ]163
9 ประกาศ อบต.ห้วยยายจิ๋ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2563 ]169
10 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให่เกิดความเสียหายแก่ อบต.ห้วยยายจิ๋ว [ 7 ต.ค. 2562 ]169
11 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 25 มิ.ย. 2562 ]147
12 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ [ 3 พ.ค. 2562 ]160
13 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2562 ]147
14 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 22 เม.ย. 2562 ]173
15 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 2 เม.ย. 2562 ]233
16 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 29 มี.ค. 2562 ]239
17 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 25 มี.ค. 2562 ]230
18 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 พ.ค. 2561 ]155
19 การเปิดเผยข้อมูล [ 2 ต.ค. 2560 ]164
20 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 6 ก.ค. 2560 ]164
 
หน้า 1|2