องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 9 ก.พ. 2565 ]156
2 สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 ต.ค. 2564 ]60
3 การดำเนินการทางวินัย [ 10 ส.ค. 2564 ]59
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ [ 5 ก.ค. 2564 ]60
5 ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2564 ]66
6 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 2 มี.ค. 2564 ]167
7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 20 ม.ค. 2564 ]168
8 การแต่งเครื่องแบบชุดสีกากี [ 23 ธ.ค. 2563 ]182
9 พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 [ 15 ต.ค. 2563 ]181
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 [ 15 ก.ย. 2563 ]176
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 [ 29 ก.ค. 2563 ]139
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 [ 1 ก.ค. 2563 ]184
13 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 [ 1 ก.ค. 2563 ]180
14 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 1 ก.ค. 2563 ]178
15 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 10 มิ.ย. 2563 ]175
16 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 8 มิ.ย. 2563 ]149
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 [ 8 มิ.ย. 2563 ]182
18 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 2 มิ.ย. 2563 ]152
19 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 2 มิ.ย. 2563 ]176
20 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 12 พ.ค. 2563 ]183
 
หน้า 1|2